Shop Kennismaken

JD-Productions Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen zijn gemaakt.

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door JD-Productions uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van JD-Productions zijn ook van toepassing indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle offertes van JD-Productions zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. JD-Productions kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.

b. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door JD-Productions van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht.

c. JD-Productions is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door JD-Productions verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen zijn gedaan via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

ARTIKEL 3. MUZIEK
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door JD-Productions. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op orderbevestiging of offerte, zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

ARTIKEL 5. BETALING EN INCASSO
Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt,
dan is JD-Productions genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die €25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt €75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft, zal JD-Productions opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

ARTIKEL 6. KLACHTEN
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door JD-Productions te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

ARTIKEL 7: LEVERINGSTERMIJN
Een door JD-Productions opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door JD-Productions van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van JD-Productions op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van JD-Productions in te laten treden, JD-Productions overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 8. PROMOTIE
JD-Productions behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
JD-Productions aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is JD-Productions jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van JD-Productions of enige in haar onderneming werkzame personen. JD-Productions is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door JD-Productions door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur, zal door JD-Productions naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan JD-Productions niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien JD-Productions krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat JD-Productions aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is JD-Productions, ter uitsluitende beoordeling van JD-Productions, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. JD-Productions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedsfeer van JD-Productions zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van JD-Productions. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt JD-Productions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

b. De opdrachtgevers vrijwaren JD-Productions volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door JD-Productions ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties (films, DVD's, tapes etc.) die door JD-Productions gemaakt zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van JD-Productions gemaakte/geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en/of te publiceren/tonen op websites, internet etc.

c. JD-Productions behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

e. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is JD-Productions gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door JD-Productions gemaakte kosten te vergoeden.

f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht JD-Productions hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

g. JD-Productions heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die JD-Productions uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

ARTIKEL 11. DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
JD-Productions zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn ontworpen om JD-Productions te beschermen bij het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers, met duidelijkheid over wederzijdse rechten en plichten.


Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.